Zwroty i Reklamacje

Zwroty i Reklamacje

 

Zwroty


Zwrotu produktów zakupionych w sklepie The_Most_In Klient może dokonać bez podawania przyczyny na własny koszt w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Prośby o zwrot dokonuje się:
• w formie elektronicznej za pośrednictwem dostępnego na stronie https://themostin.eu Formularza Reklamacji Towarów
• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: the_most_in@protonmail.com


Jednocześnie zwrot pieniędzy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu towaru przez sprzedawcę na adres: Jana III Sobieskiego 59/8, 44-100 Gliwice, bądź też po doręczeniu dowodu jego nadania. Powyższy zwrot następuje tylko w przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że towar podlegający reklamacji nie nosi cech użytkowania, ani nie ma wady spowodowanej przez Kupującego.


Reklamacje

Asortyment sklepu internetowego The_Most_In stanowią produkty nowe objęte 2-letnią rękojmią. Z rękojmi nie są wyłączone żadne produkty objęte oddzielnymi promocjami.W przypadku ujawnienia się wad produktów sklep internetowy The_Most_In ponosi za nie odpowiedzialność i umożliwia Klientowi złożenie reklamacji:
• w formie elektronicznejnej za pośrednictwem dostępnego na stronie https://themostin.eu Formularza Reklamacji Towarów
• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: the_most_in@protonmail.com


Sprzedawca zaleca, aby reklamacja zawierała wszystkie niezbędne informacje mogące przyśpieszyć jej rozpatrzenie:
• rodzaj i datę wystąpienia wady Produktu
• sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
• dane kontaktowe składającego reklamację

Sprzedawca jest zobligowany do ustosunkowania do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni. Niedotrzymanie powyższego terminu oznacza uznanie żądania Klienta za uzasadnione.W przypadku gdy do ustosunkowania się do reklamacji przez Sprzedawcę niezbędne jest dostarczenie produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony o jego dostarczenie na koszt Sprzedawcy na adres: Jana III Sobieskiego 59/8, 44-100 Gliwice.
Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych(miejskich) rzeczników konsumentów, czy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
• http://wwwuokik.gov.pl/wazne_adresy.php
• Klient może również uzyskać potrzebną pomoc w związku ze sporem ze Sprzedawcą w ramach bezpłatnej pomocy Federacji Konsumentów pod numerem infolinii 800 007 707 Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl

Formularz Reklamacji Towarów
  •